Vedtægter

Vedtægter for

Maritim Historisk Forening

Gældende fra den 7. juni 2022

 

§1. Foreningens navn:

Foreningens navn er Maritim Historisk Forening.

Foreningen er stiftet den 14. marts 2005.

 

§2. Foreningens hjemsted

Foreningens hjemsted er Frederikshavn kommune.

 

§3. Foreningens formål

Foreningens formål er at fremme, støtte og formidle interessen for historiske, museale og maritime aktiviteter.

Aktiviteterne er rettet mod børn, unge og ældre med interesse for det maritime.

Dette skal blandt andet ske med udgangspunkt i Frederikshavn Bedding med tilhørende maritime aktiviteter.  

 

§4. Medlemmer

Som medlemmer optages:

Nordjyllands Kystmuseum
Den selvejende institution W. Klitgaard
Frederikshavn Sportsdykker Klub
Værfts Historisk selskab

Dernæst optages støttemedlemmer efter godkendelse af bestyrelsen. 

Indmeldelse sker skriftlig til bestyrelsen.

 

§5. Kontingent

Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det næstkommende år.

Således kontingentsatser for:
-Foreningens medlemmer.
-Støttemedlemmer: Foreninger/enkeltpersoner med skib som jævnlig gør brug af arealerne.
-Foreninger/enkeltpersoner med skib som sjældent gør brug af arealerne.
-Firma og institution.
-Enkeltperson.

Medlemmers/støttemedlemmers elforbrug afregnes med den til enhver tid gældende markedspris. Medlemmers/støttemedlemmers brug af maskiner og værksteder afregnes efter særlig indgået aftale/kontrakt.

Støttemedlemmer kan opnå tildeling af ekstra lagerplads mod betaling. Aftale om tildeling af lagerplads og betaling herfor aftales med bestyrelsen efter skriftlig ansøgning.

I særlige tilfælde kan optages medlemmer i et begrænset tidsrum efter aftale med bestyrelsen.

 

§6. Udmeldelse

Til gyldig udmeldelse af medlemmer kræves, at den sker skriftligt til foreningens adresse med mindst 3 mdrs. varsel til udgangen af året, samt at det pågældende medlem har betalt kontingent til foreningen mindst indtil dette tidspunkt.

Støttemedlemmer kan når som helst melde sig ud af foreningen uden varsel herom.

 

§7. Eksklusion

Såfremt et medlem/støttemedlem ikke har betalt kontingent senest 1 md. efter betalingsfristen, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel skriftlig ekskludere medlemmet.

Et kontingentrestance ekskluderet medlem/støttemedlem, kan ikke optages som medlem igen før restancen er betalt.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem/støttemedlem, hvis medlemmet/støttemedlemmet skader foreningen.

Ekskluderede medlemmer/støttemedlemmer har ikke adgang til foreningens aktiver/område efter bekendtgørelse af eksklusionen. 

 

§8. Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første halvår.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 21 dages varsel til de stemmeberettigede medlemmer af foreningen og kommunerepræsentanten samt ved opslag i foreningens lokaler.

Dagsordenen skal mindst omfatte;

 1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
  4. Forelæggelse af budget og handleplan for det igangværende år
  5. Valg af revisor
  6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer
  7. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Eventuelle forslag sendes til de stemmeberettigede medlemmer senest 5 dage før generalforsamlingen.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er hver af de stiftende medlemmer med 2 stemmer og en repræsentant for støttemedlemmerne med 2 stemmer. 

De stemmeberettigede personer udpeges af medlemmerne/støttemedlemmerne, som samtidig udpeger en suppleant.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, såfremt mindst halvdelen af de stemmeberettigede ønsker det med et varsel på mindst 8 dage.

 

§9. Generalforsamlingens ledelse mv.

Generalforsamlingen vælger en dirigent blandt de fremmødte til at lede mødet. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal (undtagelse § 13)

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. 

Såfremt et stemmeberettiget medlem forlanger skriftlig afstemning, skal dette ønske efterkommes.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i et generalforsamlingens referat, som underskrives af dirigenten og formanden.

Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne afgørelse ikke på ny bringes op på samme generalforsamling.

 

§10. Bestyrelsen

Bestyrelsen kan bestå af bestå af 6 medlemmer, men minimum 5.

1 person fra hver af de 4 medlemmer. 

1 person fra støttemedlemmerne, som udpeges blandt Bruger‐og Driftsudvalgets medlemmer. 

Hertil kan yderligere 1 person udpeges af bestyrelsen selv.

Bestyrelsen udpeges for perioden fra en generalforsamling til den næste generalforsamling. 

 

Såfremt et bestyrelsesmedlem melder sig ud af, ekskluderes eller på anden måde ikke længere kan repræsentere den forening, pågældende er valgt ind i bestyrelsen af, skal vedkommende udtræde af bestyrelsen og en suppleant skal i stedet indtræde indtil næste generalforsamling.

Hvis et bestyrelsesmedlem vælger at trække sig fra bestyrelsen, skal en suppleant indtræde i stedet.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

 

§11. Bestyrelsens arbejde

Foreningens daglige arbejde varetages af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. De på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter foreningen. 

Efter enhver generalforsamling afholdes snarest, dog senest 14 dage efter, et bestyrelsesmøde. Der afholdes mindst fire bestyrelsesmøder om året fordelt med to i hvert halvår.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede. Formanden eller næstformanden indkalder til bestyrelsesmøderne og leder forhandlingerne på disse. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

Bestyrelsen udarbejder til ordinær generalforsamling budget og handlingsplan for det igangværende år til generalforsamlingens godkendelse. 

 

§12. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden generalforsamlingen udarbejde driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december som afleveres til revisoren til gennemgang (review).

På den ordinære generalforsamling forelægges driftsregnskab og status, forsynet med en erklæring om gennemgang (review) af revisoren, til godkendelse.

Driftsregnskabet og status sendes til foreningens generalforsamlingsstemmeberettigede senest 5 dage før generalforsamlingen afholdelse.

Foreningens revisor skal være statsautoriseret eller registreret revisor.

Revisor vælges af generalforsamlingen. 

 

§13. Vedtægtsændringer

Ændringer i disse vedtægter kan ske på en generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til en ny generalforsamling. 

Hvis 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte på denne generalforsamling stemmer er for forslaget, er dette vedtaget uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 

 

§14. Medlemmers pligter

Ethvert medlem/støttemedlem har pligt til at værne om foreningens aktiver.  Foreningens medlemmer hæfter ikke hverken personlig eller solidarisk for tab af foreningens aktiver. 

 

§15. Bemyndigede personer

Større beslutninger kan kun træffes af 2 personer, formanden og et bestyrelsesmedlem.  

 

§16. Foreningens ophævelse

Beslutning om foreningens opløsning kan kun tegnes på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. Til en sådan beslutning kræves at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til vedtagelse kræves at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Opløses foreningen, realiseres foreningens aktiver, og efter en evt. gæld er betalt, overdrages eventuelle resterende værdier ligeligt mellem medlemmerne.

Historiske effekter tilfalder Nordjyllands Kystmuseum.  

 

Vedtægtsændring foretaget den 11. juli 2005

Vedtægtsændring foretaget den 21. september 2011

Således vedtaget på generalforsamling den 7. juni 2022

 

Frederikshavn 7. juni 2022