Ordens og brugsregler

Ordens – og Brugsregler for brugerne af

Maritim Historisk Forenings beddingsområde, Langerak 70, Frederikshavn

Brugerne har ret til en anvist liggeplads ved beddingens bådebro, hvis der kan skabes plads ved broen.

Alle landstrømsforbrugende skibe skal være forsynet med fastmonteret elmåler, hvortil landstrømskablet tilsluttes direkte før elforbrug ombord i skibet.

Elforbruget aflæses pr. 31/12 og forbruget indberettes umiddelbart herefter til den daglige leder.

Betaling for el sker årligt med den til enhver gældende elpris til elforsyningen. (pr. 1/8 2011 2,00 kr/kw)

Bestyrelsen eller den daglige leder skal til enhver tid have mulighed for at komme ombord på skibene og kontrollere eltilkobling, elmåleren og dennes funktionsdygtighed.

Ved kølhaling skal elforbruget gå via skibets elmåler eller via en ekstraordinært opstillet elmåler, som brugeren selv sørger for at få tilsluttet på lovlig vis .

Skibene har ret til 1. gratis beddingsophaling årligt af 14 dages varighed. Ophalingstidspunktet aftales med den daglige leder og Bruger-og Driftsudvalget.

Skibe med sejladsaftaler har fortrinsret til ophalingstidspunkt.

Ved længere tids ophaling end 14 dage aftales tidsforløb og pris særskilt med daglig leder/bestyrelsen.

Beddingsophaling sker på skibets eget ansvar – eventuelle skader på skibet påhviler alene ejeren / skibet.

Brugere har ret til gratis at opstille 1 stk. 20 fods container til opbevaring af diverse udstyr.

Placeringen af containeren sker efter aftale med den daglige leder.

Containerne skal males i den farve som bestemmes af Bruger-og Driftsudvalget.

Ud over containeren opkræves der betaling for lagerplads pr. kvadratmeter palle – lagerplads.

 Leje af palle / lagerplads aftales med daglig leder, som anviser pladsen.

Opbevarede ting / paller skal mærkes med brugerens navn.

Ting der ikke er mærket med brugerens navn betragtes som tilhørende MHF, som kan disponere over umærkede ting.

Årlig kvadratmeterpris:  150,00 kr. for indendørsopbevaring og 100,00 kr. for udendørsopbevaring.

Ejere af beddingen betaler ikke for lagerplads.


Benyttelse af beddingens maskiner må kun ske af faglærte/eksaminerede eller godkendte personer.

Beddingsvogne og beddingspil må kun køres med af særligt godkendte personer.

Misbrug / ødelæggelse af maskiner medfører øjeblikkelig erstatningspligt.

Benyttelse af maskiner betales som nedenfor anført:

Stationære træmaskiner –  ………………………..                25,00 kr./t

Stationære metalmaskiner og svejseværker –                25,00 kr./t

Stoksav – ……………………………………………………..          50,00 kr./t

Truck –     ……………………………………………………..          50,00 kr./t

Mobilkran – ………………………………………………..            100,00 kr./t

Inden maskinerne tages i brug, skal aktiviteten påføres det ophængte skema med maskintype, dato og klokkeslæt for begyndelsestidspunktet samt ved arbejdets afslutning med klokkeslæt.

Ved hver måneds afslutning udregnes det samlede forbrug. Brugerne afkræves betaling kvartalsvis, halvårligt eller årligt alt efter forbrugets størrelse.

MHF’s materialer/reservedele kan købes til almindelig kostpris efter forudgående aftale med daglig leder.

Leje af kontor- og mødelokaler til private arrangementer betales med 300,00 kr./dag..

 Opvarmning sker ved hjælp af fastbrændselsfyret, som betjenes af brugeren.

Oliefyret kan benyttes til opvarmning mod betaling af et gebyr på 100,00 kr. pr. møde.

Efter mødet skal brugeren aflevere lokalet i rengjort stand.

Der skal være vasket op eller opvaskemaskinen skal være sat i gang.

Affald skal henlægges i affaldscontaineren.

Reservation af kontor eller mødelokaler skal forud være påført aktivitetskalenderen ophængt på kontoret.

Indkaldte møder i MHF’s interesse er gratis. Daglig leder/bestyrelsen afgør mødets karakter.

Skabe og garderobeskabe må kun benyttes af de tildelte personer / foreninger.

Skabe skal være påført navn på brugeren.

Parkering / hensættelse af ethvert køretøj på beddingens område må kun ske, hvis ejeren er til stede på beddingens område.

Biler skal være ulåst og tændingsnøglen skal efterlades i bilen. Enhver har ret til at flytte bilen, hvis det er nødvendigt.

Parkering på området sker udelukkende på ejerens eget ansvar. Eventuelle skader på parkerede køretøjer eller ved flytning af køretøjet kan ikke pålægges en eventuel skadesvolder.

Generelt henvises til parkering udenfor beddingens område.

Ovenstående Ordens- og Brugsregler evalueres årligt af Bruger- og driftsudvalget. Eventuelle ændringer / tilføjelser skal godkendes af bestyrelsen før de er gældende.

Bestyrelsen er ikke forpligtiget til at godkende Bruger- og driftsudvalgets indstilling.

Ovenstående Ordens – og Brugsregler er fremlagt for Bruger-og Driftsudvalget og endelig vedtaget af Maritim Historisk Forenings bestyrelse.

Frederikshavn den 21 september  2011.

På vegne af generalforsamlingen i MHF

Knud Erik Hørby